Liikuntaneuvonta

Hattulan liikuntaneuvonnan valmistelu on aloitettu vuonna 2022 avin myöntämällä hanketuella. Ensimmäinen hankevuosi keskittyy liikuntaneuvonnan prosessin suunnitteluun ja valmisteluun sekä hyvien käytäntöjen luomiseen. Syksyllä 2022 käynnistyy pilottiryhmä, jossa liikuntaneuvonnan käytäntöjä testataan ja kehitetään. Pilottiryhmään asiakkaat ohjautuvat liikuntaneuvonnan yhteistyöverkoston kautta. Liikuntaneuvontaan ei vielä ole mahdollista ottaa vastaan muita asiakkaita.

 

Liikuntaneuvonnan tavoitteena on lisätä hattulalaisten terveyttä ja hyvinvointia liikkumista lisäämällä. Liikkumisella on monia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin sekä akuutisti että pitkällä aikavälillä. Liikunta muun muassa:

 • Parantaa elämänlaatua
 • Parantaa mielialaa
 • Edistää muistin toimintaa
 • Auttaa tasapainon ja toimintakyvyn ylläpidossa
 • Ehkäisee ja hoitaa useita pitkäaikaissairauksia, esim. valtimosairaudet, diabetes, erilaiset syövät

Lue lisää liikkumisen vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin UKK-instituutin sivuilta.

 

Erilaisia liikuntavälineitä.

Liikuntaneuvonassa pyritään löytämään jokaiselle asiakkaalle sopiva laji.

 

Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonta on tarkoitettu työiän yläpäässä oleville ja juuri eläkkeelle siirtyneille hattulalaisille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän.

 

Liikuntaneuvonnassa liikuntaneuvoja ja asiakas tapaavat toisiaan säännöllisesti 6-12 kuukautta kestävän prosessin ajan. Neuvonnassa annetaan tukea ja ohjausta liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen. Siinä etsitään yhdessä sopivia liikuntamuotoja, tehdään testejä sekä kokeillaan eri liikuntalajeja käytännössä.

 

Liikuntaneuvonta on asiakkaan tarpeisiin perustuvaa tavoitteellista toimintaa, jossa tarkoituksena on laatia yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelma kohti aktiivisempaa ja terveellisempää elämäntapaa. Liikuntaneuvonta räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Palvelu on asiakkaalle maksuton.

 

Liikuntaneuvonnan vaiheet

Alkutapaaminen

 • Alkutapaamisessa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne ja tehdään soveltuvat mittaukset. Lisäksi asetetaan yhdessä muutostavoite ja laaditaan suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi.

Välitapaamiset

 • Liikuntaneuvoja tapaa asiakasta säännöllisesti prosessin aikana. Tapaamisissa asiakas saa ohjausta ja tukea muutosten tekemiseen. Tapaamisissa tehdään harjoituksia ja käydään keskustelua asiakkaan tilanteeseen sopivalla tavalla.

Lopputapaaminen

 • Lopputapaamisessa arvioidaan yhdessä prosessin onnistumista, kartoitetaan muutokset sekä sovitaan jatkosta.

Seuranta

 • Noin kolmen kuukauden kuluttua viimeisestä tapaamisesta liikuntaneuvoja ottaa yhteyttä asiakkaaseen. Seurannan tarkoituksena on tarjota tukea myös prosessin päätyttyä.

 

Liikuntaneuvonnan palveluketju

Hattulan liikuntaneuvonta perustuu liikuntaneuvonnan suosituksiin, joiden taustalla on tutkimustieto ja kentän hyvät kokemukset. Liikuntaneuvonnan lähtökohtina ovat asiakaslähtöisyys, vuorovaikutuksellisuus ja tavoitteellisuus. Liikuntaneuvonnan prosessissa toimivat yhteistyössä kunnan liikuntatoimi, terveydenhuolto, työllisyyspalvelut ja aikuissosiaalityö, liikuntaseurat ja -yritykset sekä apteekki. Liikuntaneuvonnan palveluketjun kuvaus löytyy tästä.

 

”Liikuntaneuvonnalla tarkoitetaan yksilöön kohdistuvaa, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ammattilaisen antamaa ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan. Liikuntaneuvonta on prosessi, jonka tavoitteena on terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvien ihmisten saaminen aktiivisen arjen ja liikunnan pariin. Liikuntaneuvonnassa asiakasta tuetaan tunnistamaan omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa, liikkumisen mieltymykset ja merkitykset sekä asettamaan realistiset tavoitteet liikunnan lisäämiseksi. Liikuntaneuvonta toteutuu poikkihallinnollisena yhteistyönä saumattomassa palveluketjussa.” Kansallinen terveyden ja hyvinvoinnin ohjausryhmä (Tehyli) 2017

 

Lisätietoja

 • Pia Vekka
 • Liikuntaneuvoja
 • 050 595 3389
 • Sivistystoimiala
 • Liikuntatyö
 • Mareena Laine
 • hyvinvointikoordinaattori
 • 050 322 3484
 • Kinnalantie 1, 13720 Parola
 • Elinvoimatoimiala
 • Liikuntatyö