Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja voidaan myöntää asiointi- ja virkistysmatkoihin. Kuljetuspalvelua ei saa käyttää lääkärissäkäynti-, sairaala- tai kuntoutusmatkoihin, joihin on mahdollisuus hakea korvausta muun lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi Kansaneläkelaitokselta.

Hattulassa matkustusalueeksi on määritelty Hattulan  ja  ydin Hämeenlinnan alueet. Tapauskohtaisesti tulee kysymykseen lähin palvelutaajama ydin Hämeenlinnan tilalle.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea myönnetään asiointimatkoja varten enintään kahdeksan matkaa kuukaudessa. Matkat myönnetään kalenterikuukausittain, eikä niitä voi siirtää seuraavalle kuukaudelle. Yhdensuuntainen matka on suorin matka lähtöosoitteesta pääteosoitteeseen. Matkan jatkaminen tai paluu lähtöosoitteeseen on uusi yhdensuuntainen kuljetuspalvelumatka.

Hakumenettely ja myöntämisperusteet

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja voidaan myöntää tukipalveluna sellaiselle henkilölle, joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla ja jolla on ikääntymisen ja sairauksien vuoksi huomattavia liikkumisvaikeuksia, eikä hän kykene käyttämään julkisia joukkokuljetusvälineitä. Lisäksi otetaan huomioon muu tuttavien ja naapureiden muodostama lähiverkosto.

Kuljetuspalveluja haetaan kirjallisesti kuljetuspalvelujen hakemuslomakkeella, johon liitetään terveydenhuoltohenkilön lausunto. Palvelun myöntäminen perustuu tarveharkintaan ja hakijan taloudelliseen tilanteeseen, joiden arvioinnissa käytetään terveydenhuoltohenkilön antamaa lausuntoa sekä tietoja hakijan bruttotuloista ja varallisuudesta. Mikäli tulo- ja varallisuusrajat ylittyvät, sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ei pääsääntöisesti myönnetä.

1. Bruttotulot

henkilöluku 1 2 3
tulot €/kk 1250 2187 3020


2. Varallisuus
: Talletusten määrä, rahasto-osuudet ja arvopaperit voivat olla yhteensä enintään 20 000 euroa. Hakija itse ilmoittaa yhteenlasketun varallisuuden. Varallisuutena ei oteta huomioon asiakkaan omassa käytössä olevaa asiakkaan tarpeidenmukaista kohtuullista asuntoa. Puolisoiden kohdalla hakijan varallisuus määritellään niin, että puolisoiden yhteenlaskettu varallisuus jaetaan kahdella.
Kuljetuspalvelua koskeva päätös tehdään joko määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksihakijan tilanteen tai tarpeen mukaisesti. Päätös tarkistetaan asiakkaan olosuhteiden muuttuessa ja vähintään kolmen vuoden välein.

Maksut ja taksikortin käyttö

Taksi tulee tilata aina taksikeskuksesta.
Maksu suoritetaan henkilökohtaisella X-card taksikortilla, joka esitetään ennen matkan alkua kuljettajalle. Kuljetuspalveluasiakas säilyttää taksikortin itsellään, eikä saa luovuttaa sitä muille. Kuljettajan tulee tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys. Kuljettaja veloittaa asiakkaalta omavastuuosuuden ja asiakas saa matkasta kuitin. Kuitit tulee säilyttää mahdollista tarkastusta varten kolme kuukautta. kuitissa näkyy jäljellä olevien matkojen määrä/kuukausi. Asiakkaalla saa olla mukana tarpeellinen saattaja, jolta ei peritä maksua.

Omavastuuosuus on vastaavan matkan linja-autotaksan mukainen maksu. Ryhmäkuljetuksissa jokaiselta saattajaa lukuun ottamatta peritään omavastuuosuus. Kuljetuspalvelumatka vähennetään vain yhdeltä henkilöltä. Invataksin käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka eivät apuvälineiden tai muun erityisen syyn vuoksi kykene käyttämään tavallista taksia.

Kuljetuspalvelumatkan hintaan ei saa sisältyä laskua matkan odotuksesta. Mikäli asiakas haluaa pysähtyä matkan aikana, hän maksaa odotuksen itse. Meno- ja paluumatkaan menee asiakkaan kortilta kaksi matkaa.

Kuljetuspalvelun päättyessä pysyvään sairaala- tai laitoshoitoon tms. siirtymisen vuoksi, taksikortti on palautettava kortin myöntäneelle taholle. Kadonneesta kortista tulee tehdä välittömästi ilmoitus kortin myöntäneelle taholle, uudesta kortista peritään 10 euroa. Taksikortin väärinkäyttötilanteissa asiakas voi menettää taksikortin käyttöoikeuden.

  • Jenni Jokelainen
  • palveluohjaaja
  • 050 521 9893
  • Vanhainkodintie 5, 13800 Katinala
  • Palvelutarpeenarviointi, kotihoidon tukipalvelut, palveluseteli
  • Perusturvatoimiala
  • Hyvinvointia edistävät palvelu