Omaishoidon tuki

Omaishoidon tukea voidaan myöntää Hattulassa asuville, hattulalaisille henkilöille. Koti- ja asumispalveluiden palveluohjaaja tekee päätöksen omaishoidontuen myöntämisestä 65 vuotta täyttäneiden osalta. Alle 65-vuotiaiden osalta päätöksen tekee vammaispalvelun sosiaalityöntekijä. Asiakas siirtyy koti- ja asumispalveluiden piiriin sitä seuraavan vuoden alusta, jona hän on täyttänyt 65 vuotta. Omaishoidon tuki ei ole subjektiivinen oikeus, vaan omaishoidon tuen myöntäminen perustuu kunnan harkintaan ja kunnan määrittelemiin kriteereihin. Avuntarve pelkästään kodinhoidollisissa töissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella ei oikeuta omaishoidon tukeen. Tukeen ei ole myöskään oikeutta, mikäli hoidettava asuu palvelutalossa tai tehostetun palveluasumisen yksikössä.

Omaishoidon tuen hakeminen

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti hakemuslomakkeella. Lomakkeita saa Hattulan koti- ja asumispalveluiden nettisivuilta tai koti- ja asumispalveluista pyytämällä. Hakumenettely on jatkuva. Hakemukseen on liitettävä ajan tasalla oleva lääkärin C-lausunto asiasta ensimmäistä kertaa päätettäessä, sekä asiakkaan hakiessa korotusta maksuluokkaan. Hakemus tulee palauttaa palveluohjaajalle osoitteeseen: Koti- ja asumispalvelut, Vanhainkodintie 5, 13800 Katinala.

Hoitoisuusryhmät ja hoitopalkkioiden määrät

Omaishoidon tuki on luokiteltu kolmiportaiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain hoitopalkkion alimman määrän, joka 1.1.2021 on 413,45 euroa/kk. Arviointitilanteessa katsotaan aina asiakkaan kokonaistilannetta.

Omaolon kautta voit itse arvioida oletko mahdollisesti oikeutettu omaishoidon tukeen.

Omaishoidon tuki yli 65-vuotiaat

Omaishoidon tuen hakemus yli 65-vuotiaat

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry

Mielenterveysomaisten keskusliitto

  • Mari Kuningas
  • palveluesimies
  • 050 079 0034
  • Vanhainkodintie 5, 13800 Katinala
  • Palvelutarpeenarviointi, kotihoidon tukipalvelut, omaishoito
  • Perusturvatoimiala
  • Hyvinvointia edistävät palvelu