Päivähoitomaksut

Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön aikaperusteinen maksujen porrastus 1.3.2017 alkaen

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tulee voimaan 1.3.2017, ei siirtymäsäädöksiä. Laki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.
Sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 2.2.2017 § 11 Hattulassa käyttöön otettavaksi aikaperusteisesta maksujen porrastuksesta 1.3.2017 alkaen.

Asiakasmaksut 1 3 2017

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa viettämän ajan perusteella. Osa-aikaisen maksu porrastetaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sidotaan opetustoimen hintaindeksiin. Maksujen määräämisen perusteena olevat tulorajat seuraavat edelleen yleistä ansiontasoindeksiä.

Enimmäismaksu on 290 euroa kuten nykyisinkin. Maksutonta varhaiskasvatusta koskeva sääntely säilyy myös ennallaan ja alin perittävä maksu on jatkossakin 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu muuttuu siten, että maksu on enintään 90 % ensimmäisen lapsen maksusta eli enintaan 261 euroa. Seuraavien lasten maksu on edelleen 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa.

Tuntiperusteisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun periaatteet:

Lapsen asiakasmaksu määräytyy kuukausiittaisen ennalta varatun tuntimäärän mukaan
– Hoitoaikamuutoksia ei tehdä 3 kk lyhyemmille jaksoille.
– Hoitoaika tulee varata  maksimiajan mukaan.
– Jos kuukauden sovittu tuntimäärä ylittyy niin asiakasmaksu korottuu seuraavaan maksuluokkaan.
– Jos tuntimäärän ylitys on pysyvä niin asiakasmaksu muutetaan kunnan puolesta yksipuolisesti käytetyn tuntimäärän mukaiseen maksuluokkaan.
– Huoltajien tulee seurata tuntimäärien toteumaa ja ilmoittaa varhaiskasvatuksen palveluesimiehelle, jos varattu kuukausittainen tuntimäärä ei ole riittävä.
– Huoltajien tulee ilmoittaa päivähoitopaikkaan etukäteen lapsen päivittäiset hoitoajat varattujen tuntien puitteissa.
– Jos lapsi on pois hoidosta (sairas, lomalla), ennalta sovittuja hoitotunteja ei voi siirtää muuhun aikaan.
– Esiopetusaika  4 h/pv on maksutonta
– Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy varattujen tuntienmukaan 40-80 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksusta.

Sakkomaksu

Uuden lain myötä otetaan käyttöön myös sakkomaksu. Maksu voidaan peria, jos lapsi ei käytä loma-ajalle varattua päivähoitopaikkaa, eikä varattua paikkaa peruta viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista. Loma-ajoiksi lasketaan joulu, heinäkuu tai muu päivystysaika. Käyttämättä jääneistä hoitopäivistä voidaan peria maksu, vaikka kuukausi olisi muuten perheelle maksuton. Sakkomaksu voidaan periä myös perheeltä, jolle päivähoito on tulojen perusteella maksutonta. Tällöin sakkomaksu on puolet pienimmästä perittävästä kuukausimaksusta (27 €). Sakkomaksuna voidaan periä puolet perheelle lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Yrittäjän tuloselvityslomake päivähoitomaksuun

Päivähoitomaksun voit laskea alla olevasta maksulaskurilinkistä.

maksulaskuri

 

  • Kirsi Yli-Malmi
  • toimistosihteeri
  • 050 522 7503
  • Merventie 10, 13720 Parola
  • Varhaiskasvatus/toimisto
  • Sivistysyksikkö
  • Sivistystoimen hallinto