Esiopetus

 

Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä, vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Esiopetus on maksutonta, perusopetuslain mukaista toimintaa. Esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus muodostavat Hattulassa yhtenäisen lapsen hyvinvointia ja oppimista tukevan kokonaisuuden. Esiopetusta toteutetaan yhteistyössä lasten, perheiden, esiopetuksen henkilöstön, muun varhaiskasvatuksen, perusopetuksen (erityisesti alkuopetuksen), sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden lasten kehitystä ja oppimista tukevien toimijoiden kanssa.

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma laaditaan jokaiselle lapselle osana yleistä tukea. Laadintaan osallistuvat yhteistyössä lapsi, huoltajat ja esiopetuksen henkilöstö esiopetusvuoden syksyllä. Esiopetusvuoden kevätkaudella käydään oppimissuunnitelman palaute- ja arviointikeskustelu. Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata lapselle hyvät kehityksen ja oppimisen edellytykset. Suunnitelmassa kuvataan lapsen kiinnostuksen kohteet, vahvuudet sekä yksilölliset tuen tarpeet ja käytännön toimenpiteet lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseksi.

Esiopetusvuoden aikana lapsen kehityksestä ja oppimisesta keskustellaan huoltajien kanssa useaan otteeseen. Jos lapsen kouluvalmiuteen liittyvät asiat mietityttävät huoltajia, asia kannattaa ottaa puheeksi lapsen oman esiopetusryhmän aikuisten kanssa. Kouluvalmiuteen liittyvissä asioissa sekä muissa lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa huoltajien ja esiopetuksen henkilöstön tukena on kiertävä erityislastentarhanopettaja. Sopivaa koulumuotoa mietittäessä apuna on maksuton kouluvalmiustutkimus.

Esiopetukseen osallistuvalla lapsella on lakisääteinen oikeus oppilashuoltoon. Esiopetuksen oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisöissä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Maksutonta, Hattulan kunnan esiopetussuunnitelmaan perustuvaa esiopetusta järjestetään päiväkodeissa sekä Juteinikeskuksessa 4 h päivässä. Esiopetusta antavat päiväkodit löydät kohdasta päiväkodit. Pääsääntöisesti esiopetusaika on klo 8.30 -12.30 välisenä aikana.

Pappilanniemen päiväkodin Pekolan ryhmässä ja Marjahatun päiväkodissa toimivat esiopetuksen luontoryhmät. Luontoryhmien esiopetus toteutuu toiminnallisin työtavoin lähiluontoa hyödyntäen.

Hattulan kunnan esiopetussuunnitelma ja esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma on päivitetty 1.8.2016.

Hattulan kunnan esiopetussuunnitelma 2016

Hattulan esiopetuksen oppilashuollon suunnitelma

Esiopetuksen osapäivähoito

Mikäli lapsenne tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitopaikkaa, täyttäkää myös varhaiskasvatushakemus.

Kun lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, peritään päivähoidosta perheen bruttotulojen mukainen maksu.

Esiopetuksen ulkopuoliselta hoitoajalta peritään päivähoitomaksua seuraavasti:
– hoidon laajuus 80 h/kk peritään 40% kokopäivähoidon kuukausimaksusta
– hoidon laajuus 81-120 h/kk peritään 60% kokopäivähoidon kuukausimaksusta
– hoidon laajuus 121-146 h/kk peritään 80% kokopäivähoidon kuukausimaksusta

Esiopetuksen osapäivähoidon toteutuneet tunnit tarkistetaan kuukausittain, mikäli tunnit ylittävät varatun tuntirajan, maksupäätös muutetaan korkeammaksi. Maksut peritään takautuvasti, siltä ajalta, kun ne ovat ylittäneet varatun tuntirajan.

 

Esiopetuksen matkakustannusten korvaus

Esiopetus liittyy useimmiten päivähoitoon eli esiopetuksen lisäksi lapsi tarvitsee päivähoitoa. Tällöin vanhemmat vastaavat lapsen edestakaisesta kuljetuksesta myös esiopetukseen, koska se on osa hoitopäivää.

Silloin kun vanhemmat valitsevat lapselle vain lainmukaisen maksuttoman esiopetuksen (4 h /pv) lapsella on perusopetuslain mukaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai kuljetusavustukseen, mikäli matkan pituus kunnan määrittelemään lähiesiopetuspaikkaan on yli 5 km. Matka mitataan lyhintä yleisessä käytössä olevaa jalankulkukelpoista tietä kodin pihalta esiopetuspaikan pihalle.
Mikäli matka esioppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu esioppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, voidaan kuljetus myöntää tapauskohtaisesti erillisellä päätöksellä joko terveydellisten syiden tai vaarallisuuden perusteella. Hakemus esiopetuksen kuljetuskustannusten korvaamisesta toimitetaan sivistysjohtajalle sivistystoimistoon.

Koulukuljetuslomake (myös esiopetus)

Toimintakauden 2016-2017 esiopetusajat:

 • Syyslukukausi 15.8-18.12.2016
 • 9.9.2016 ei esiopetusta
 • Syysloma 17.10-21.10.2016 (vko 42)
 • 5.12.2016 ei esiopetusta
 • Kevätlukukausi 9.1-31.5.2017
 • Talviloma 27.2-3.3.2017 (vko 9)
 • 26.5.2017 ei esiopetusta

Toimintakauden 2017-2018 esiopetusajat:

Syyslukukausi 14.8-15.12.2017
Ei esiopetusta:
– syysloma 16.10-22.10.2017 (vko 42)
– to 7.- pe 8.12.2017

Kevätlukukausi 8.1-31.5.2018
Ei esiopetusta:
– talviloma 26.2-4.3.2018 (vko 9)
– ma 30.4.2018
– pe 11.5.2018

 • Sari Sahlman
 • varhaiskasvatuksen palveluesimies, asiakkuudet ja pedagogiikka; IP koordinaattori
 • 050 5768 904
 • Merventie 10, 13720 Parola
 • Sivistysyksikkö
 • Sanna Lampainen
 • varhaiskasvatuksen palveluesimies, henkilöstöhallinto
 • 050 3463 097
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Sivistysyksikkö
 • Juteinikeskus, Pappilanniemen pk, Tuulimylly