Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön aikaperusteinen maksujen porrastus

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) on tullut voimaan 1.1.2018. Laki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Asiakasmaksujen soveltamisohje 1.8.2018

Asiakasmaksulaki

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa viettämän ajan perusteella. Osa-aikaisen maksu porrastetaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sidotaan opetustoimen hintaindeksiin. Maksujen määräämisen perusteena olevat tulorajat seuraavat edelleen yleistä ansiontasoindeksiä.

Enimmäismaksu on 289 euroa kuten nykyisinkin. Maksutonta varhaiskasvatusta koskeva sääntely säilyy myös ennallaan ja alin perittävä maksu on jatkossakin 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu muuttuu siten, että maksu on enintään 50 % ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 145 euroa. Seuraavien lasten maksu on edelleen 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa. Asiakasmaksu on ulosottokelpoinen.

Hoitoaika

Korkeimman maksun uudet tulorajat 1.8.2018

 

Tuntiperusteisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun periaatteet:

Lapsen asiakasmaksu määräytyy kuukausittaisen ennalta varatun tuntimäärän mukaan
– Hoitoaikamuutoksia ei tehdä 3 kk lyhyemmille jaksoille.
– Hoitoaika tulee varata aina maksimiajan mukaan.
– Jos kuukauden sovittu tuntimäärä ylittyy, niin asiakasmaksu korottuu käytettyjä tunteja vastaavaan maksuluokkaan.
– Jos tuntimäärän ylitys on pysyvä, niin asiakasmaksu muutetaan kunnan puolesta yksipuolisesti käytetyn tuntimäärän mukaiseen maksuluokkaan.
– Huoltajien tulee seurata tuntimäärien toteumaa. Tuntimäärien lisäykset tai vähennykset ilmoitetaan muutosilmoituslomakkeella eDaisyssä 
– Huoltajien tulee ilmoittaa Daisy Net:n kautta etukäteen lapsen päivittäiset hoitoajat varattujen tuntien puitteissa. Hoitovaraus voidaan tehdä niin pitkälle kuin lapsen hoidon tarve on tiedossa, mutta vähintään viikon kerrallaan edellisen viikon maanantaihin klo 12.00 mennessä.
– Laskutuksessa laskutettavat tunnit (kuukauden kertymä) koostuu päiväkohtaisesta vertaillusta varatun ja toteutuneen hoitoajan välillä. Päiväkohtaisesti siis laskutukseen nostetaan joko varattu tai toteutunut tuntimäärä riippuen kumpi on suurempi
– Jos lapsi on pois hoidosta (sairas, lomalla), ennalta sovittuja hoitotunteja ei voi siirtää muuhun aikaan.
– Esiopetusaika 4 h/pv on maksutonta
– Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy varattujen tuntien mukaan 40-80 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Varhaiskasvatuksen maksun määräämisen perusteena olevat tulot (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 11 §)

Päätettäessä varhaiskasvatuksesta määrättävästä maksusta otetaan perheen tuloina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuina niillä prosenttimäärillä, jotka Verohallinto vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää.

Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, jos tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai Suomen metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia pienempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen.

Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

Varhaiskasvatusmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.


Tulotietojen ja opiskelutodistuksen toimittaminen

– Huoltajien on toimitettava tulotiedot tai opiskelutodistus lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen ja aina uuden toimintakauden alkaessa 1.8.

– Tulotiedot toimitetaan eDaisyn kautta KIRJAUDU TÄSTÄ HAKEMUKSIIN JA ILMOITUKSIIN


Tilapäinen varhaiskasvatus yllättävissä tilanteissa

– Varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelijalta voi tiedustella lapselle tilapäistä hoitopaikkaa 1-5 päivää perheelle tulleissa yllättävissä tilanteissa.


Sakkomaksu

Uuden lain myötä otetaan käyttöön myös sakkomaksu. Maksu voidaan periä, jos lapsi ei käytä loma-ajalle varattua päivähoitopaikkaa, eikä varattua paikkaa peruta viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista. Loma-ajoiksi lasketaan joulu, heinäkuu tai muu päivystysaika. Käyttämättä jääneistä hoitopäivistä voidaan peria maksu, vaikka kuukausi olisi muuten perheelle maksuton. Sakkomaksu voidaan periä myös perheeltä, jolle päivähoito on tulojen perusteella maksutonta. Tällöin sakkomaksu on puolet pienimmästä perittävästä kuukausimaksusta (27 €). Sakkomaksuna voidaan periä puolet perheelle lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Yrittäjän tuloselvityslomake

Arvion varhaiskasvatusmaksusta voi laskea alla olevasta maksulaskulinkistä:
maksulaskuri