Opetussuunnitelma

Hattula kunnan opetussuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa ja se on hyväksytty sivistyslautakunnassa 1.6.2016 § 32. Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016. Kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa on linjattu perusopetuksen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvät keskeiset kunnan toimintatavat ja eri vuosiluokkien (1-2, 3-6 ja 7-9) opetukseen liittyvät tavoite -ja sisältöalueet.

Perusopetuksen perusteiden keskeisiä, toimintaympäristön muutoksen huomioon ottavia ja kaikki osa-alueet yhdistäviä periaatteita ovat

– perusopetuksen yhtenäisyyden vahvistaminen sekä opetuksen ja kasvatuksen vertikaalisesta ja horisontaalisesta johdonmukaisuudesta ja eheydestä huolehtiminen
– opetuksen inklusiivisuuden vahvistaminen siten, että jokainen oppilas nähdään ainutlaatuisena ja arvokkaana, oppimista tuetaan niin, että jokainen voi kasvaa täyteen mittaansa ja huolehditaan opetuksen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä
– monipuolisen oppimisen ja oppimaan oppimisen taitojen edistäminen sekä hyvään osaamisen tasoon pyrkiminen
– kestävän elämäntavan edistäminen kestävän kehityksen kaikilla ulottuvuuksilla; ihmisoikeuskasvatus ja globaalin vastuun näkökulma – oppilaiden roolin vahvistaminen oppimisensa subjekteina sekä oppilaiden osallisuuden systemaattinen edistäminen
– koulun kehittäminen oppivana yhteisönä sekä hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen.

Hattulan kunnan opetussuunnitelma