Erityisopetus

Hattulassa erityisopetusta annetaan Juteinin koulussa, Parolan koulussa  ja Parolan Yhteiskoulussa.

Parolan koulu

Osa-aikainen erityisopetus: Kiertävä erityisopettaja toimii kaikilla Hattulan alakouluilla. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on pulmia mm. lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan oppimisessa. Oppilaan yksilölliset tarpeet erityisopetukselle voivat liittyä myös motoriikkaan, hahmottamiseen, aistitoimintoihin, oman toiminnan ohjaukseen ja oppimisen taitoihin.  Osa-aikainen erityisopetus on luonteeltaan sekä oppimisen haasteita ennaltaehkäisevää että niitä korjaavaa.

Pysyvämmissä oppilasryhmissä on tavoitteena pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella toiminnalla lieventää tai poistaa laajempia oppimisen esteitä mm. äidinkielessä ja matematiikassa.

Vaihtuvien oppilasryhmien lyhytkursseilla keskitytään yksittäisempien puutteellisten osatoimintojen hallintaan, kuten esimerkiksi äänteen keston kuulemiseen, tavuttamiseen, lukusujuvuuteen, luetun ymmärtämiseen, opiskelutekniikkaan, visuaalisten hahmotusvaikeuksien kuntouttamiseen tai matemaattisten valmiuksien harjoittamiseen.

Osa-aikaiseen erityisopetukseen oppilaat valitaan yhteistyössä luokanopettajan kanssa sekä oppimisseulojen tuloksia hyödyntäen. Erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin yleensä oppilaan koulupäivän aikana pienryhmässä, samanaikaisopetuksena tai yksilöopetuksena. Osa-aikaista erityisopetusta oppilas voi saada kolmiportaisen tuen mallin jokaisella askeleella: yleisessä tuessa, tehostetussa tuessa ja erityisessä tuessa.

Osa-aikainen erityisopetus ei korvaa luokanopettajan antamaa tukiopetusta.

Vaativa erityisopetus: Hattulan kunnassa vaativaa erityisopetusta annetaan luokat 1-6 Juteinin koulussa ja Parolan Yhteiskoulussa, luokat 7-9. Vaativa erityisopetus on yksilöllistettyä 11-vuotista erityisopetusta.

Kaikille oppilaille tehdään HOJKS. Luokan maksimi oppilaskoko on 8 oppilasta. Luokan opetuksesta vastaa erityisluokanopettaja, yläluokilla hän toimii myös oppilaiden opinto-ohjaajana.

Lisäksi luokissa toimii tarvittava määrä kouluohjaajia. Opiskelu vaativan erityisopetuksen luokassa edellyttää erityisen tuen päätöstä. Erityisen tuen päätös on hallinnollinen asiakirja ja päätöksen tekee sivistysjohtaja.

Parolan Yhteiskoulu

Parolan Yhteiskoulun osa-aikaisessa erityisopetuksessa toteutuu opetushallituksen kolmiportainen tuki. Osa-aikaiset erityisopettajat toimivat vuosiluokkakohtaisesti vastaten omasta ikäryhmästään koko oppilaan yläkouluajan. Yleisopetuksen ryhmissä tapahtuvan samanaikaisopetuksen lisäksi erityisopettajalla on käytössään ns. parkkiluokka, jonne oppilas voi sovitusti tulla opiskelemaan osa-aikaisesti ja oppiainekohtaisesti.

Jos oppilaan saama yleinen tuki ei riitä, hän siirtyy tehostettuun tukeen, jolloin yhdessä sovitaan tukitoimien laajuus ja tehdään oppimissuunnitelma. Oppilaan siirtyessä erityiseen tukeen, hänelle laaditaan henkilökohtainen opintojen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jossa määritellään yksilöllisesti opintojen tavoite, toteutus ja arviointi. Erityisen tuen päätös on hallintopäätös ja sen tekee sivistysjohtaja.

Parolan Yhteiskoulussa toimii lisäksi 7-9 –luokkien erityisopetusta antava yhdysluokka. Yhdysluokan oppilas opiskelee pääasiassa yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaan. Siirrosta tähän pienluokkaan päätetään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä yhteistyössä huoltajien kanssa. Luokanvalvojana toimii erityisluokanopettaja. Erityisluokanopettaja toimii myös näiden oppilaiden opinto-ohjaajana. Opiskelu tapahtuu sekä omana ryhmänä että yleisopetuksen valinnaisryhmissä. Yksilölliset edellytykset huomioidaan myös hakeutumisessa jatko-opintoihin.

Juteinin koulun erityisopettajat

Heikkilä Jaana 050 343 6045
Kankkunen Päivi 050 323 8612
Tuomela Mari 050 343 7208

Parolan koulun erityisopettajat

Haapalainen Jaana 050 343 7208
Lainesalo Noora

Kiertävät erityisopettajt:

Luosto Leila 050 594 6839
Löytynoja Arja

Parolan Yhteiskoulun erityisopettajat

Hartikainen Minna-Liisa 050 466 4623
Lahti Pekka 046 922 0392
Sjöberg Sami 050 509 0341