Rakennustyön suoritus

Katselmukset

Lupapäätöksessä mainitaan, mitä katselmuksia vastaavan työnjohtajan tulee rakennustyön edistymisen mukaan tilata rakennusvalvonnasta. Näitä ovat mm. seuraavat:
• aloituskokous
• rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen
• rakennuksen sijainnin jälkimittaus
• rakennekatselmus
• käyttöönottokatselmus
• loppukatselmus
Lisäksi rakennusvalvonta voi tehdä työmaalla tarkastuksia, jos katsoo ne tarpeellisiksi (MRL 150 a §)
Työmaalla tulee olla nähtävillä hyväksytyt, leimatut suunnitelmat. Katselmuksissa tulee olla läsnä rakennuttaja (tai hänen edustajansa) ja vastaava työnjohtaja sekä tarpeen mukaan muita vastuuhenkilöitä.

Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman merkitseminen

Ennen rakennustyön aloittamista tulee rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman merkitseminen tilata lupapäätöksen sekä hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.

Aloituskokous

Asuinrakennusten, suurempien kohteiden sekä erityiskohteiden rakentamiseen liittyy aina aloituskokous. Tarvittaessa aloituskokous määrätään myös muuhun rakentamiseen liittyen.

Aloituskokouksessa käsitellään myönnetty lupa sekä siihen liittyvät ehdot, lisäksi täsmennetään vastuiden jakaantuminen. Rakennushankkeeseen ryhtyvä ja vastuuhenkilöt vastaavat siitä, että rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan, hyväksyttyjen suunnitelmien sekä rakentamista koskevien määräysten mukaisesti. Aloituskokouksessa täsmennetään mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. Huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan tässä mm. sitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa suunnitelmien ja rakentamisen luvan-, lain ja säädösten mukaisuudesta. Aloituskokouksessa varmistetaan, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on riittävän pätevä henkilöstö hankkeen toteuttamiseen.
Aloituskokouksessa osallistujat:
• hankkeeseen ryhtyvä (rakennuttaja)
• vastaava työnjohtaja
• pääsuunnittelija
• muut rakennusvalvonnan edellyttämät asiantuntijat
• rakennusvalvonnan edustaja

Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman jälkimittaus

Kartoittaja suorittaa rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman sekä jälkimittauksen. Tällä varmistetaan se, että rakennettu rakennus on kooltaan myönnetyn luvan mukainen, rakennettu luvan mukaiselle paikalle ja suunnitelmien mukaiseen korkeusasemaan. Jälkimittaus tulee tilata sitten, kun sokkelit ovat valmiit.

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus tulee tilata, kun kantavat rakenteet ja vesikatto on tehty. Rakenteiden tulee olla näkyvissä.

Käyttöönottokatselmus

Ennen rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa tulee tilata käyttöönottokatselmus eli osittainen loppukatselmus. Käyttöönottokatselmus voidaan suorittaa koko rakennusta koskien tai osittain siltä osalta, joka todetaan katselmuksessa turvalliseksi, terveelliseksi ja käyttökelpoiseksi (maankäyttö- ja rakennuslaki 153 §).

Käyttöönottokatselmuksen tarkistuslista

Loppukatselmus

Loppukatselmuksen pitämisellä saatetaan rakennushanke loppuun. Loppukatselmuksen jälkeen niin pääsuunnittelijan kuin vastaavien työnjohtajienkin työnaikainen vastuu päättyy. Loppukatselmuksen suorittamisen edellytyksenä on, että kaikki tarvittavat luvassa määrätyt katselmukset ja tarkastukset on suoritettu ja rakennustyöt ovat kaikilta osin valmiita ja kaikki vaaditut asiakirjat on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaan. Rakennus ja sen ympäristö eli myös piha-alueet ovat kaikilta osin käyttöönotettavissa ja valmiit. Loppukatselmus on tilattava ja pidettävä rakennusluvan voimassaoloaikana.
Loppukatselmus voidaan suorittaa, kun rakennushankkeeseen ryhtyvä (rakennuttaja) on ilmoittanut rakennusvalvontaviranomaiselle, että
-rakennustyö on saatettu loppuun rakennusluvan sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti
-rakennusvalvontaviranomaisen määräämät katselmukset ja tarkastukset sekä niissä vaaditut toimenpiteet on tehty
-muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen vaikuttavat tarkastukset ja niissä vaaditut toimenpiteet on tehty
-rakennustyön tarkastusasiakirjaan on tehty MRL 150 f §:ssä edellytetyt merkinnät ja tarkistusasiakirjan yhteenveto on toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle
-rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jos sellainen on vaadittu tehtäväksi, on riittävässä laajuudessa valmis ja luovutettavissa rakennuksen omistajalle
-rakennuttaja on hoitanut verottajan edellyttämän tiedoksiantovelvollisuutensa ja verohallinnolta saatu todistus on esitetty rakennusvalvontaviranomaiselle
-energiatodistus on päivitetty
-mahdollisesti vaadittu suorituskyvyttömyysvakuus on asetettu ja todistus siitä

HUOM!

Rakentamisilmoitukset verohallinnolle

Kotitalouksien on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava ennen loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot täytyy antaa myös ennen käyttöönottotarkastusta.

Rakentamisilmoitusvelvollisuus koskee 1.7.2014 jälkeen tehtäviä käyttöönotto- ja loppukatselmuksia. Rakennusluvan myöntämispäivämäärällä ei ole merkitystä.
Kotitalouden on toimitettava Verohallinnolle tiedot siitä, mitkä yritykset ovat tehneet rakennustyötä ja millaisia korvauksia yrityksille on maksettu. Jos kotitalous on itse palkannut työntekijät ja maksanut palkat, tiedot on annettava työntekijöistä ja työntekijöille maksetuista palkoista.