Luvan hakeminen

Rakennuslupa (MRL 125 §)

Rakennuslupa on oltava lähes kaikessa rakentamisessa. Uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan rakennuksen laajentaminen edellyttää aina rakennusluvan.
Rakennuslupaa edellyttää myös esimerkiksi sellainen korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.
Rakennuslupaa edellyttää lisäksi korjaustyö, jolla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin (mm. kantavien rakenteiden muutokset, märkätilojen rakentaminen ja palo-osastojen muutokset).
Rakennuslupaa edellyttä myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen.
Rakennusluvan voimassaolo: rakennustyö on aloitettava 3 vuoden kuluessa lupapäätöksen lainvoimaistumisesta ja saatettava valmiiksi 5 vuodessa.

Toimenpidelupa (MRL 126 §)

Toimenpidelupamenettely on mahdollinen silloin, kun lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupamenettelyssä noudatetaan soveltuvin osin rakennuslupamenettelyä.
Toimenpidelupa tarvitaan mm:
• asuinhuoneiston yhdistämiseen tai jakamiseen
• katoksen, maston, piipun tai vastaavan rakentamiseen, joita ei ole rakennusjärjestyksessä määritelty ilmoituksenvaraisiksi
• aidan rakentamiseen ( yli 150 cm korkea)
• mainoslaitteiden asentamiseen
• rakennuksen julkisivun ja kattomuodon muuttamiseen
• maalämpöjärjestelmän rakentamiseen
• kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen / uudistamiseen

Ilmoitusmenettely (MRL 129 § JA MRA 61 §)

Joihinkin rakennustoimenpiteisiin voidaan soveltaa rakennus- ja toimenpidelupaa kevyempää ilmoitusmenettelyä. Ilmoituksenvaraiset toimenpiteet on lueteltu rakennusjärjestyksessä (10 §).

Maisematyölupa (MRL 128 §)

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella jos yleiskaavassa niin määrätään eikä alueella jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Rakennuksen purkamislupa (MRL 127 §)

Rakennuksen purkaminen edellyttää purkamislupaa asemakaava-alueella, asemakaavan laatimiseen liittyvän rakennuskiellon alueella ja milloin yleiskaavassa niin määrätään. Asuinrakennuksen tai vastaavan rakennuksen tai rakennelman purkaminen edellyttää myös purkamislupaa.
Lupahakemuksessa sekä liiteasiakirjoissa tulee selvittää purkamistyön järjestäminen. Liiteasiakirjoissa tulee selvittää myös syntyvän rakennusjätteen käsittely sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttäminen.

Rakennuksen purkamisilmoitus (MRL 127 §)

Mikäli rakennuksen purkaminen ei edellytä purkamislupaa tulee rakennuksen tai sen osan purkamisesta kirjallisesti ilmoittaa rakennusvalvontaan 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Rakennusvalvonta voi em. ajan kuluessa edellyttää purkamisluvan hakemista.