Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on kansanterveyslain edellyttämää maksutonta toimintaa, joka on jatkumo lastenneuvolassa tapahtuvalle ennaltaehkäisevälle työlle. Kouluterveydenhuollon ydintehtäviä ovat vuosittain ikäluokille tehtävät terveystarkastukset, terveyden edistäminen, terveysneuvonta ja koulujen terveydellisten olojen seuranta. Kouluterveydenhuollon asiantuntijuus on terveyden edistämistä sekä terveydenhoidollista ja lääketieteellistä osaamista. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisyssä sekä varhaisessa puuttumisessa ja tukemisessa.

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on:

Turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle terve kasvu ja kehitys

 • • Luoda perusta tasapainoiselle aikuisuudelle
  • Tehdä yhteistyötä vanhempien, lasten/nuorten ja muiden toimijoiden kanssa
  • Ehkäistä syrjäytymistä, sairauksia, ongelmia, terveyserojen syntymistä = varhainen puuttuminen
  • Huolehtia kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja terveyden edistämisestä

TERVEYSTARKASTUKSET ovat sekä ala- että yläkoululaisilla kerran vuodessa. Laaja-alaiset tarkastukset tehdään 1., 5. ja 8. luokalla sekä lukion 2. luokalla. Lääkäri tapaa lapset alakoulun 1., 5. sekä yläkoulun 8.luokalla. Tarvittaessa koululääkärin voi varata myös muissa asioissa kouluterveydenhoitajan kautta.

TERVEYSTARKASTUSTEN SISÄLTÖ. Keskeisiä aihealueita ovat lapsen ja nuoren kasvun ja psykososiaalisen ja fyysisen kehityksen tukeminen, ihmissuhteiden, levon ja vapaa-ajan merkitys, median merkitys terveyden ja turvallisuuden kannalta, ravitsemus, painonhallinta, liikunta, seksuaaliterveyden edistäminen, tupakointi, päihteiden käytön ehkäisy sekä rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

YHTEISTYÖTÄ teemme vanhempien, lasten, nuorten koulujen opettajien, rehtorien ja muun henkilökunnan kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat mm. koulupsykologi, kuraattori, sosiaalitoimi, nuorisotoimi, seurakunta, perheneuvola, fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti sekä Kanta-Hämeen keskussairaala.

Lisäksi olemme mukana oppilashuoltotyöryhmässä, joka on moniammatillinen työryhmä. Oppilashuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain.

Alakouluilla terveydenhoitajan vastaanotolle pääsee ennalta sovittuina päivinä. Parolan yläkoulussa ja lukiossa terveydenhoitajan vastaanotolle voi tula ilman ennaltasovittua aikaa koulupäivisin klo 8.30-9.30 ja muina aikoina sopimuksen mukaan.

Mikäli lapsesi on sairastunut jo ennen koulupäivän alkua, otathan silloin yhteyttä suoraan Parolan terveysaseman sairaanhoitajaan. Hänen kauttaan lapsesi asia etenee joustavimmin myös lääkärin konsultointiin tai tarvittaessa lääkärin vastaanottoajaksi.

Opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluvat Hattulan kunnan alueella opiskelevat toisen asteen (Parolan lukio ja Hämeen ammatti-instituutti Lepaa) ja korkea-asteen (Hämeen ammattikorkeakoulu Lepaa) opiskelijat. Opiskeluterveydenhuollon tarkoituksena on opiskelijoiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on:

• Edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä
• Edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
• Järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille
• Huolehtia koko opiskeluyhteisön hyvinvoinnista

Terveystarkastuksiin kutsutaan kaikki lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat, Hämeen ammatti-instituutin Lepaan yksikön ensimmäisen vuoden opiskelijat sekä matkailulukion ensimmäisen vuoden opiskelijat. Lukion toisen vuoden opiskelijoiden terveystarkastuksiin ja poikien kutsuntatarkastuksiin kuuluu myös koululääkärin suorittama tarkastus. Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikössä ensimmäistä vuotta opiskeleville tarjotaan mahdollisuus terveystarkastukseen.

Keskeistä opiskeluterveydenhuollossa on terveellisten elämäntapojen ohjaus, raskauden ehkäisyyn ja seksuaaliterveyteen liittyvät asiat, päihteisiin liityvät asiat, henkiseen hyvinvointiin ja opiskeluun liittyvät asiat, rokotusten seuranta ja sairausvastaanotot.

Opiskeluterveydenhuolto toimii yhteistyössä opettajien, kuraattoreiden, opinto-ohjaajien, rehtoreiden ja koulutusohjelmajohtajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat mm. koulupsykologit, psykiatriset sairaanhoitajat sekä sosiaalitoimi. Lisäksi opiskeluterveydenhoitaja osallistuu moniammatillisiin oppilashuoltotyöryhmiin.

Terveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä myös Wilma-viestillä.

Yhteystiedot:

 • Kati Virkki
 • terveydenhoitaja
 • 050 543 6308
 • Terveydenhuolto
 • Juteinikeskus, Parolan koulu
 • Marjo Juutilainen
 • Terveydenhoitaja
 • 050 5436 308
 • Terveydenhuolto
 • Juteinikeskus, Parolan koulu
 • Inka-Juulia Sulkio
 • Terveydenhoitaja
 • 050 3093 997
 • Myllytie 33, 13720 Parola
 • Terveydenhuolto
 • Parolan lukio, Parolan Yhteiskoulu
 • Mari Johansson
 • terveydenhoitaja
 • 050 3667 704
 • Terveydenhuolto
 • Hamk Lepaa, Lepaan koulu, Nihattulan koulu, Pekolan Koulu