Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on hattulalaisten vammaisten, heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen ja kunnan yhteistyöelin.

Kunnanhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi viisi jäsentä.  Jäsenistä kolme on vammaisjärjestöjen ehdottamia jäseniä, heillä on myös varajäsenet. Kaksi muuta ovat kunnan edustajia.  Kunta osoittaa vammaisneuvoston sihteerin.

Vammaisneuvoston tehtävänä on:

  • edistää viranomaisten, vammaisten ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa Hattulassa
  • seurata vammaisten tarpeiden kehitystä Hattulassa
  • seurata kunnan yleisiin oloihin vaikut­tavaa kunnallishallinnon päätöksente­koa vammaisten kannalta
  • edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallin­non päätöksentekoon
  • edistää vammaisten tasa-arvoista osal­listumista yhteiskunnan eri toimintoihin
  • seurata vammaisille tarkoitettujen pal­velujen, tukitoimien ja muiden etuuk­sien kehitystä Hattulassa
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja eri viranomaisille
  • tiedottaa käsittelemistään asioista
  • valmistella toimintasuunnitelma sekä hoitaa muut toimialaansa kuuluvat teh­tävät

Vammaisneuvoston jäsenet 2015-2017

Pöytäkirjat 2015

Pöytäkirja 1/2016

Pöytäkirja 2/2016

Pöytäkirja 3/2016

Pöytäkirja 4/2016

Pöytäkirja 2/2017

Pöytäkirja 3/2017

Esityslista 4/2017