Sosiaalihuoltolain alaiset kuljetuspalvelut

Käyttötarkoitus ja aluerajat

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja voidaan myöntää asiointi- ja virkistysmatkoihin. Kuljetuspalvelua ei saa käyttää lääkärissäkäynti-, sairaala- tai kuntoutusmatkoihin, joihin on mahdollisuus hakea korvausta muun lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi Kansaneläkelaitokselta.

Hattulassa matkustusalueeksi on määritelty Hattulan  ja  ydin Hämeenlinnan alueet. Tapauskohtaisesti tulee kysymykseen lähin palvelutaajama ydin Hämeenlinnan tilalle.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea myönnetään asiointimatkoja varten enintään kahdeksan matkaa kuukaudessa. Matkat myönnetään kalenterikuukausittain, eikä niitä voi siirtää seuraavalle kuukaudelle. Yhdensuuntainen matka on suorin matka lähtöosoitteesta pääteosoitteeseen. Matkan jatkaminen tai paluu lähtöosoitteeseen on uusi yhdensuuntainen kuljetuspalvelumatka.

Hakumenettely ja myöntämisperusteet

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja voidaan myöntää tukipalveluna sellaiselle henkilölle, joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla ja jolla on ikääntymisen ja sairauksien vuoksi huomattavia liikkumisvaikeuksia, eikä hän kykene käyttämään julkisia joukkokuljetusvälineitä. Lisäksi otetaan huomioon muu tuttavien ja naapureiden muodostama lähiverkosto.

Kuljetuspalveluja haetaan kirjallisesti kuljetuspalvelujen hakemuslomakkeella, johon liitetään terveydenhuoltohenkilön lausunto. Palvelun myöntäminen perustuu tarveharkintaan ja hakijan taloudelliseen tilanteeseen, joiden arvioinnissa käytetään terveydenhuoltohenkilön antamaa lausuntoa sekä tietoja hakijan bruttotuloista ja varallisuudesta. Mikäli tulo- ja varallisuusrajat ylittyvät, sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ei pääsääntöisesti myönnetä.

 

Kanta-Hämeen Kuljetuspalveluohje asiakkaalle ja kuljettajille

Pikamatkat_tiedote