Omaishoidontuki

Omaishoidontukea voidaan myöntää Hattulassa asuville, hattulalaisille henkilöille. Koti- ja asumispalveluiden palveluneuvoja/-ohjaaja tekee päätöksen omaishoidontuen myöntämisestä 65 vuotta täyttäneiden osalta. Alle 65-vuotiaiden osalta päätöksen tekee vammaispalvelun sosiaalityöntekijä. Asiakas siirtyy koti- ja asumispalveluiden piiriin sitä seuraavan vuoden alusta, jona hän on täyttänyt 65 vuotta. Omaishoidontuki ei ole subjektiivinen oikeus, vaan omaishoidontuen myöntäminen perustuu kunnan harkintaan ja kunnan määrittelemiin kriteereihin. Avuntarve pelkästään kodinhoidollisissa töissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella ei oikeuta omaishoidontukeen. Tukeen ei ole myöskään oikeutta, mikäli hoidettava asuu palvelutalossa tai tehostetun palveluasumisen yksikössä.

Omaishoidontuen hakeminen

Omaishoidontukea haetaan kirjallisesti hakemuslomakkeella. Lomakkeita saa Hattulan koti- ja asumispalveluiden nettisivuilta tai koti- ja asumispalveluista pyytämällä. Hakumenettely on jatkuva. Hakemukseen on liitettävä ajan tasalla oleva lääkärin C-lausunto asiasta ensimmäistä kertaa päätettäessä, sekä asiakkaan hakiessa korotusta maksuluokkaan. Hakemus tulee palauttaa palveluneuvojalle/-ohjaajalle osoitteeseen: Koti- ja asumispalvelut, Vanhainkodintie 5, 13800 Katinala.

Hoitoisuuden arviointi ja arviointimenetelmät

Kun omaishoidontuenhakemus on saapunut ja otettu käsiteltäväksi, sovitaan asiakkaan kotiin arviointikäynti, jonka tarkoituksena on arvioida hoidettavan henkilön toimintakykyä ja hoidettavuutta. Arviointikäynnillä tulee olla läsnä tuen hakija sekä hoidettava. Toimintakyvyn ja hoidettavuuden arvioinnin perusteena käytetään lääkärinlausuntoa, sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden asiantuntemusta (havainnointi ja haastattelu), sekä RAI-arviointia. RAI-arviointi (=Residental Assesment Instrument) sisältää useita kysymyssarjoja, jotka koskevat mm. fyysistä-, psyykkistä- ja sosiaalista toimintakykyä, ravitsemusta, lääkitystä, ympäristön toimivuutta ja palveluita. RAI-arviointi tehdään kotikäynnin yhteydessä.

Hoitoisuusryhmät ja hoitopalkkioiden määrät

Omaishoidontuki on luokiteltu kolmiportaiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain hoitopalkkion alimman määrän, joka 1.1.2019 on 399,91 euroa/kk. Arviointitilanteessa katsotaan aina asiakkaan kokonaistilannetta.

Hoitoisuusryhmä  I      hoitopalkkio 577,39 euroa kuukaudessa
Hoitoisuusryhmä II      hoitopalkkio 696,50 euroa kuukaudessa
Erityishoitopalkkio      hoitopalkkio 799,39 euroa kuukaudessa

Omaishoidontuesta päättäminen

Omaishoidontuen myöntäminen perustuu aina viranhaltijan päätökseen. Päätöstä tehdessä arvioidaan hoidon vaativuutta ja sitovuutta. Päätökseen vaikuttavat RAI-arvioinnin lisäksi mm. kotikäynnillä saadut tiedot asiakkaan toimintakyvystä ja tukiverkosta, lääkärinlausunnot sekä muut asiantuntijalausunnot. Päätöksestä ilmoitetaan aina kirjallisesti ja se postitetaan hakijalle. Omaishoidontukea myönnetään aikaisintaan hakemuskuukautta seuraavan kuukauden alusta. Viranhaltijan päätökseen tyytymättömällä on oikeus valittaa päätöksestä Hattulan perusturvalautakuntaan 14vrk:n sisällä tiedoksi saannista.

Omaishoidontuki yli 65-vuotiaat

Omaishoidontuen hakemus

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry

Mielenterveysomaisten keskusliitto

  • Mari Kuningas
  • palveluesimies
  • 050 079 0034
  • Vanhainkodintie 5, 13800 Katinala
  • Palvelutarpeenarviointi, kotihoidon tukipalvelut, omaishoito
  • Perusturvatoimiala
  • Hyvinvointia edistävät palvelu