Kotihoidon palvelut

Kotihoidon tavoitteena on turvata ihmisen arkielämää elämänkaaren eri vaiheissa ja tilanteissa asiakaslähtöisyyttä kunnioittaen.  Kotihoidossa korostetaan ylläpitävää ja ennaltaehkäisevää toimintakykyä edistävää toimintaa. Kotihoito kattaa kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja tukipalvelut.

Kotihoito voi olla tilapäistä esim. perheille ja sairaalasta kotiutuville tai säännöllistä päivittäin tai viikoittain annettavaa apua vanhuksille pitkäaikaissairaille tai vammaisille.

Mikäli avun tarve on säännöllistä ja jatkuvaa, tehdään asiakkaalle hoito- ja palvelusuunnitelma asiakkaan omaisten ja hoitoon ja huolenpitoon osallistuvien työntekijöiden yhteistyönä.  Kotihoidon palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä palveluohjaajaan, joka tekee palvelutarpeen arvioinnin.

Säännöllisen kotihoidon maksut määräytyvät sen mukaan, miten paljon asiakas tarvitsee palvelua.

Kotihoidon maksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on tarkastettu 21.11 2013 annetulla valtioneuvoston asetuksella ja Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksella 835/2013. Hattulan kunta tarkastaa koti- ja asumispalveluiden asiakkailta perittävät maksut vuoden 2018 alusta lukien. Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksikorotukset, joista säädetään asiakasmaksulaissa, tehdään joka toinen vuosi.

Kunnallinen kotihoito on maksullista. Perittävä korvaus määräytyy ruokakunnan koon ja yhteenlaskettujen bruttotulojen perusteella. Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu peritään seuraavan taulukon mukaisesti. Tulorajan ylittävältä osalta peritään maksuluokan mukainen prosenttiosuus. Maksuluokka on riippuvainen kotihoitotyöhön käytetyistä tunneista kuukaudessa. Tulorajan suuruus määräytyy taloudessa asuvien henkilöiden lukumäärän mukaan.

Säännöllisen kotihoitopalvelun maksutaulukko

Palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä ajalta. Mikäli palvelu keskeytyy lyhyemmäksikin ajaksi kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa kunnallisessa laitoshoidossa, ei kuukausimaksua peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Palvelun keskeytyksen jatkuessa kalenterikuukauden ajan, maksua ei peritä lainkaan. Palvelun keskeytyksestä on ilmoitettava palveluohjaajalle tai kotihoidon työntekijälle.
Tilapäisen kotihoidollisen kotikäynnin maksujen määräytyminen:
Kotihoidollinen kertakäynti alle 1 tunti                  12,00 euroa / käynti
Kotihoidollinen kertakäynti 1 – 3 tuntia                24,00 euroa / käynti
Kotihoidollinen kertakäynti 3 – 6 tuntia                36,00 euroa / käynti
Kotihoidollinen kertakäynti yli 6   tuntia                43,50 euroa / käynti

Myös yksityisiä kotipalveluja on saatavissa. Maksuperusteet eivät ole kuitenkaan samat kuin kunnan kotipalvelussa. Lista Hattulan alueella toimivista yksityisten sosiaalipalvelun tuottajien rekisteriin merkityistä yrittäjistä löytyy täältä.

Palvelun hinta ja sisältö tulee tarkastaa yrittäjältä.

 

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma

 

 • Jenni Jokelainen
 • palveluohjaaja
 • 050 521 9893
 • Vanhainkodintie 5, 13800 Katinala
 • Palvelutarpeenarviointi, kotihoidon tukipalvelut, palveluseteli
 • Perusturvatoimiala
 • Hyvinvointia edistävät palvelu
 • Mari Kuningas
 • palveluesimies
 • 050 079 0034
 • Vanhainkodintie 5, 13800 Katinala
 • Palvelutarpeenarviointi, kotihoidon tukipalvelut, omaishoito
 • Perusturvatoimiala
 • Hyvinvointia edistävät palvelu
 • Niina Päärnä
 • palveluesimies
 • 050 302 8663
 • Vanhainkodintie 5, 13800 Katinala
 • kotihoidon henkilöstöasiat
 • Perusturvatoimiala
 • Kotihoitopalvelut