Lapsen kasvun ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksen arjen päivittäinen peruspedagogiikka tukee jokaisen lapsen kasvua, oppimista ja kehitystä. Sen lisäksi lapsen kehitystä tuetaan tarvittaessa yksilöllisin menetelmin lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lähtökohtana on luoda turvallinen vuorovaikutus- ja oppimisympäristö, joka huomioi lapsen omat oppimisen vahvuudet ja mahdollisuudet.

Tukea järjestetään päivähoitoryhmässä, perhepäivähoidossa tai kerhotoiminnassa tukemalla lapsen toimintaa ryhmän jäsenenä muiden lasten kanssa. Vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön havainnot lapsen kehityksestä ja oppimisesta ovat varhaiskasvatuksen tukitoimien lähtökohtana. Riittävän aikaiset ja oikein kohdennetut tukitoimet aloitetaan päivähoitopaikassa heti kun tuen tarve on havaittu. Tukitoimista ja jatkomenettelystä sovitaan yhdessä huoltajien kanssa.

Varhaiserityisopettajat (VEO) työskentelevät oman alueensa päiväkodeissa. He ohjaavat ja konsultoivat henkilöstöä sekä tekevät monialaista yhteistyötä lasten huoltajien kanssa. Varhaiserityisopettajat ohjaavat päiväkodeissa erilaisia pienryhmiä yli ryhmärajojen joko yksin tai yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Varhaiserityiskasvatuksen koulutus- ja kehittämistyö on myös osa heidän työtänsä.