Esiopetus

Hattulan esiopetusryhmät muodostetaan vuosittain ottaen huomioon esioppilaiden tarpeet ja yksiköiden erityispiirteet. Esiopetusta toteutetaan myös luontoryhmissä, jotka toimivat Pappilanniemen päiväkodin Pekolan ryhmässä ja Marjahatun päiväkodissa. Luontoryhmien esiopetus toteutuu toiminnallisin työtavoin lähiluontoa hyödyntäen. Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia ja esiopetuksen toimintapäivät määritellään kunnan linjausta noudattaen. Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa.

Hattulan esiopetus kuuluu sivistystoimen alaisuuteen. Esiopetusta järjestetään tiiviissä yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Esiopetus on maksutonta, perusopetuslain mukaista toimintaa. Pääsääntöisesti esiopetusaika on klo 8.30 -12.30 välisenä aikana. Esiopetusryhmien koko vaihtelee lukuvuosittain lapsimäärästä riippuen.

Esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus muodostavat Hattulassa yhtenäisen lapsen hyvinvointia ja oppimista tukevan kokonaisuuden. Esiopetusta toteutetaan yhteistyössä esioppilaiden, perheiden, esiopetuksen henkilöstön, muun varhaiskasvatuksen, perusopetuksen (erityisesti alkuopetuksen), sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden esioppilaiden kehitystä ja oppimista tukevien toimijoiden kanssa.

Esiopetuksessa olevien esioppilaiden kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä seurataan koko esiopetuksen ajan yhteistyössä huoltajien kanssa. Tarvittaessa esioppilas voi saada oppimisen tukea ja oppilashuollon tarjoamia palveluita.

Esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus muodostavat Hattulassa yhtenäisen lapsen kasvua ja oppimista tukevan kokonaisuuden. Varhaiskasvatuksen hyvä alku tukee myös turvallista esiopetuksen aloitusta. Hyvään alkuun kuuluvat aloituskeskustelut, tutustumiskäynnit ja huoltajien mahdollisuus olla mukana lapsen esiopetuksen aloituksessa sekä huoltajien vierailut esiopetusryhmissä.

Arvoperusta
Esiopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä. Esioppilailla on oikeus oppia sekä rakentaa käsitystään itsestään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti.

Esioppilailla on oikeus oppia leikkien ja iloita oppimastaan. Aikaisemmat kokemukset ja taidot ovat osa heidän oppimisen polkuaan. Esioppilaiden erilaisuutta sekä erilaisia tapoja toimia ja oppia arvostetaan. Esioppilaiden käsityksiä ja mielipiteitä pidetään tärkeinä, ja he osallistuvat oppimisympäristöjen rakentamiseen sekä edellytystensä mukaan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Heitä rohkaistaan yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen.

Oppimiskäsitys
Esiopetuksen oppimiskäsityksen mukaan esioppilaat omaksuvat uusia tietoja ja taitoja vuorovaikutuksessa toisten esioppilaiden, esiopettajien ja muiden kasvattajien, eri yhteisöjen ja lähiympäristön kanssa. Hattulan esiopetuksessa toimitaan erilaisissa pienryhmissä, jolloin esioppilaiden osallisuus vahvistuu ja vuorovaikutus muiden vertaisryhmän jäsenten sekä kasvattajien kanssa tiivistyy. Ryhmiä voidaan muodostaa erilaisin pedagogisin perustein sekä mahdolliset tuen tarpeet huomioiden. Joskus on tarkoituksenmukaista toimia myös isommassa ryhmässä, jolloin esioppilaiden kokemus isossa ryhmässä toimimisesta ja ryhmässä toimimisen taidot vahvistuvat.

Toimintakulttuuri -Kaikille yhteinen esiopetus
Toimintakulttuurin lähtökohtana on kaikille yhteinen esiopetus, jossa kukin esioppilas voi toimia, kehittyä ja oppia ainutlaatuisena yksilönä sekä yhteisön jäsenenä. Jokainen esioppilas huomioidaan yksilönä ja oppimisen tilanteita suunnitellaan esioppilaan kehitystaso huomioiden turvaten samalla tarvittava kasvun ja oppimisen tuki.

Esioppilaiden on tärkeä saada kokemuksia siitä, että heistä ollaan kiinnostuneita, heitä arvostetaan ja heidän mielipiteillään ja toiminnallaan on merkitystä. Vuorovaikutusta ja yhteisöllisten toimintatapojen kehittymistä tukeva toimintakulttuuri huomioi lapsiryhmässä edustettuna olevat kielet ja kulttuurit sekä uskonnot ja katsomukset. Se rohkaisee lasta vuorovaikutukseen ja toimimaan osana vertaisryhmää ja ohjaa ottamaan muut huomioon sekä kunnioittamaan toisten yksilöllisyyttä.

Hattulan kunnan esiopetussuunnitelma 2016

Hattulan esiopetuksen oppilashuollon suunnitelma

Esiopetuksen osapäivähoito
Mikäli lapsenne tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitopaikkaa, täyttäkää myös varhaiskasvatushakemus.

Kun lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, peritään päivähoidosta perheen bruttotulojen mukainen maksu.

Esiopetuksen ulkopuoliselta hoitoajalta peritään päivähoitomaksua seuraavasti:
– hoidon laajuus 80 h/kk peritään 40% kokopäivähoidon kuukausimaksusta
– hoidon laajuus 81-120 h/kk peritään 60% kokopäivähoidon kuukausimaksusta
– hoidon laajuus 121-146 h/kk peritään 80% kokopäivähoidon kuukausimaksusta

Esiopetuksen osapäivähoidon toteutuneet tunnit tarkistetaan kuukausittain, mikäli tunnit ylittävät varatun tuntirajan, maksupäätös muutetaan korkeammaksi. Maksut peritään takautuvasti, siltä ajalta, kun ne ovat ylittäneet varatun tuntirajan.

Esiopetuksen matkakustannusten korvaus
Esiopetus liittyy useimmiten päivähoitoon eli esiopetuksen lisäksi lapsi tarvitsee päivähoitoa. Tällöin vanhemmat vastaavat lapsen edestakaisesta kuljetuksesta myös esiopetukseen, koska se on osa hoitopäivää.

Silloin kun vanhemmat valitsevat lapselle vain lainmukaisen maksuttoman esiopetuksen (4 h /pv) lapsella on perusopetuslain mukaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai kuljetusavustukseen, mikäli matkan pituus kunnan määrittelemään lähiesiopetuspaikkaan on yli 5 km. Matka mitataan lyhintä yleisessä käytössä olevaa jalankulkukelpoista tietä kodin pihalta esiopetuspaikan pihalle.
Mikäli matka esioppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu esioppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, voidaan kuljetus myöntää tapauskohtaisesti erillisellä päätöksellä joko terveydellisten syiden tai vaarallisuuden perusteella. Hakemus esiopetuksen kuljetuskustannusten korvaamisesta toimitetaan sivistysjohtajalle sivistystoimistoon.

Sähköinen kuljetushakemus

Toimintakauden 2019-2020 esiopetusajat:
Syyslukukausi 12.8.2019-20.12.2019
Syysloma vko 42; 14.-18.10.2019
Kevätlukukausi 7.1.-29.5.2020
Talviloma vko 9; 24.2.-28.2.2020
22.5.2020 ei esiopetusta

 • Sari Sahlman
 • varhaiskasvatuksen palveluesimies, asiakkuudet ja pedagogiikka
 • 050 5768 904
 • Merventie 10, 13720 Parola
 • Sivistystoimiala
 • Sanna Lampainen
 • vastaava palveluesimies, henkilöstöhallinto
 • 050 3463 097
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Sivistystoimiala
 • Pappilanniemen pk, Tuulimylly