Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun tuntisopimuksen (hoidontarve) laajuuden mukaan. Hoitomaksu määritellään hoitosuhteen alkaessa ja aina elokuussa uuden toimintakauden alkaessa.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 295 euroa kuukaudessa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavan lapsen maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on 28 euroa.

Mikäli tulo- ja yhteystietosi muuttuvat, muistathan ilmoittaa niistä ensisijaisesti eDaisyn kautta tai varhaiskasvatus.toimisto@hattula.fi

 

Maksuperusteet

Perheen koko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Perheen tulot

Perheen tuloina huomioidaan lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Maksun perusteena oleviin tuloihin lasketaan mm.:

 • bruttotulo (viimeisin palkkalaskelma, josta selviää kertymä kuluvalta ja edelliseltä vuodelta)
 • lomaraha
 • ammatin- ja liikkeenharjoittamisesta saatu henkilökohtainen tulo
 • eläketulot
 • elatusavut ja elatustuet
 • päivä-, raskaus- ja vanhempainraha
 • työttömyyskorvaukset
 • muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot sekä pääomasta että muusta omaisuudesta saatavat bruttotulot (esim. vuokratuloista vähennetään yhtiövastike)
 • ylityöt, vuorolisät
 • omaishoidontuki
 • ansiotuloa korvaavat päivärahat ja muut tulot, ammattikoulutusraha ja monimuoto-opiskelijan ansiot
 • luontaisetu
 • yrittäjäraha

Tuloista vähennettävät maksut:

 • Suoritetut elatusapumaksut, joista on toimitettava selvitys viimeisen kuuden kuukauden ajalta.
 • Rahana maksettu syytinki.

Yksityisyrittäjän tulot:

 • Yrittäjän tulojen selvittämistä varten tarvitaan Yrittäjän tuloselvitys-lomake liitteineen
 • Yrittäjillä tulona voidaan ottaa huomioon viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain määrää ennakkoperinnän laskemisperusteissa.

Tuloina ei oteta huomioon:

 • lapsilisä
 • asumistuki
 • vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
  • sotilasavustus
  • rintamalisä
  • opintoraha
  • aikuiskoulutustuki
  • opintotuen asumislisä
  • opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset (eräin poikkeuksin)
  • perhehoidon kustannusten korvaukset
  • lasten kotihoidontuki
  • kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
  • toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
  • kansaneläkelaitoksen kuntoutus-etuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaista ylläpitokorvausta
  • julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta.

Maksua määritellessä huomioidaan koko vuoden bruttotulokertymä (esim. palkkalaskelma ajalta 1.1.-31.7., jakajana käytetään 7) sekä osuus lomarahasta. Ylityöt ja palkanlisät otetaan huomioon bruttotuloissa.

 

Kuukausimaksu

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8. – 31.7.) aikana.

Maksuton kuukausi on heinäkuu. Mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut 1.9. tai sen jälkeen, peritään maksu kuitenkin myös seuraavan vuoden heinäkuulta.

Hattulaan muuttavan asiakasperheen tulee ilmoittaa, sähköpostitse varhaiskasvatus.toimisto@hattula.fi mikäli lapsi on ollut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa toisessa kunnassa edellisen vuoden elokuusta alkaen, niin perhe on oikeutettu maksuttomaan heinäkuuhun.

Maksu laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen kotiin postitettavalla laskulla. Halutessaan huoltaja voi muuttaa maksun verkkopankki-laskuksi. Tarvittaessa laskut voidaan ulosmitata ilman erillistä päätöstä.

Maksua määrättäessä perheen yhteenlasketuista bruttotuloista vähennetään perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan euromäärä. Varhaiskasvatuksen maksu on jäljelle jäävästä tulosta maksuprosentin mukainen summa (100%). Jos kuukausimaksu jää alle 28 euron, sitä ei peritä.

Sovittujen hoitoaikojen ylitys:

 • Jos maksupäätöksen mukaisia tunteja varataan ja/tai käytetään yli sovitun tuntirajan, peritään maksu seuraavan tuntirajan mukaan em. taulukon mukaisesti.
 • Mikäli ylitys tapahtuu kahtena (2) peräkkäisenä kuukautena, maksu kolmannesta kuukaudesta alkaen on ylityksen mukainen

Perheen koko, tulorajat, maksuprosentit ja bruttotulot maksulle:

Perhekoko Tuloraja 1.8.2022 €/kk Maksuprosentti Alin maksu (28 €) 1.8.2022 jos tulot Ylin maksu (295 €) 1.8.2022 jos tulot
2 2913 10,7 3175 5665
3 3758 10,7 4020 6510
4 4267 10,7 4529 7019
5 4777 10,7 5039 7529
6 5284 10,7 5546 8036

Tuntisopimuksen vaikutus kuukausimaksuun

Varattujen tuntien enimmäismäärä / kk Maksuprosentti tulojenmukaisesta maksusta
enintään 80 t 40 %
81 – 120 t 60 %
121 – 146 t 80 %
147 – 220 t 100 %

Mikäli lapsen varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenteri-kuukauden, maksu määräytyy toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaisesti.

 

Maksupäätös

Varhaiskasvatusmaksusta annetaan asiakkaalle maksupäätös, joka on voimassa toistaiseksi. Maksupäätöksestä ilmenee jokaisen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksu ja maksun alkamispäivä.

Tulotiedot on toimitettava hoidon aloituskuukauden aikana. Mikäli selvitystä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, varhaiskasvatuksesta määritellään korkein maksu, joka muutetaan aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin tulotiedot tai muu vastaava selvitys on toimitettu. Korkeimman maksun ja tuloselvitykseen perustuvan maksun erotusta ei palauteta.

Jos maksupäätöksessä on virheellinen tieto, asiasta tulee viipymättä ilmoittaa maksupäätöksen tehneelle toimistosihteerille tai sähköpostiin varhaiskasvatus.toimisto@hattula.fi, jotta virhe voidaan korjata ennen laskutusta.

 

Poissaolot ja maksuttomat kesäkuukaudet

Poissaolojen vaikutus maksuun

Maksullisiksi päiviksi lasketaan myös lapsen sairaus- ja muut poissaolopäivät. Lomapäivät (esim. kesä-, syys-, joulu- ja talviloma) eivät pienennä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksua.

Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta enemmän kuin 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä.

Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua peritä lainkaan. Samoja sairaspäivien lukumääriä sovelletaan myös lapsilla, joiden maksu määräytyy tuntiperusteisen maksun mukaan.

Kun lapsi on muun syyn kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.

Maksuttomat kesäkuukaudet

Perhe saa kesä- ja heinäkuun maksuttomana, jos lapsi on poissa sekä kesä- että heinäkuun kokonaan. Heinäkuu on joka tapauksessa maksuton, jos hoitosuhde on aloitettu edellisen vuoden elokuussa tai aiemmin. Kesä- ja heinäkuun poissaolosta on ilmoitettava 30.4. mennessä eDaisyn hoitoaikavarauksessa.

 

Linkit

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016

Yrittäjän tuloselvityslomake

Maksulaskuri

Tulorekisteri

E-lasku