Opetussuunnitelma

Hattulan kunnan opetussuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa 1.6.2016 § 32, joka on astunut voimaan 1.8.2016. Kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa on linjattu perusopetuksen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvät keskeiset kunnan toimintatavat ja eri vuosiluokkien opetukseen liittyvät tavoite- ja sisältöalueet.

Perusopetuksen perusteiden keskeisiä, toimintaympäristön muutoksen huomioon ottavia ja kaikki osa-alueet yhdistäviä periaatteita ovat

  • perusopetuksen yhtenäisyyden vahvistaminen sekä opetuksen ja kasvatuksen vertikaalisesta ja horisontaalisesta johdonmukaisuudesta ja eheydestä huolehtiminen
  • opetuksen inklusiivisuuden vahvistaminen siten, että jokainen oppilas nähdään ainutlaatuisena ja arvokkaana, oppimista tuetaan niin, että jokainen voi kasvaa täyteen mittaansa ja huolehditaan opetuksen savutettavuudesta ja esteettömyydestä
  • monipuolisen oppimisen ja oppimaan oppimisen taitojen edistäminen sekä hyvään osaamisen tasoon pyrkiminen
  • kestävän elämäntavan edistäminen kestävän kehityksen kaikilla ulottuvuuksilla; ihmisoikeuskasvatus ja globaalin vastuun näkökulma – oppilaiden roolin vahvistaminen oppimisensa subjekteina sekä oppilaiden osallisuuden systemaattinen edistäminen
  • koulun kehittäminen oppivana yhteisönä sekä hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen.