Hallinto ja päätöksenteko

Päätöksenteko-organisaatio muodostuu valtuustosta, kunnanhallituksesta, lautakunnista ja jaostoista. Kunnan operatiivista toimintaa johtaa kunnanjohtaja. Toimialajohtajat vastaavat oman toimialansa toiminnasta. Kunnan johtoryhmän tavoitteena on yhteensovittaa eri toimialojen palveluja, toimintaa ja kehittämistä.

Valtuuston pj. Ville Myllymäki ja kunnanhallituksen pj. Matti Puotila.

Kunnan johtoryhmä: kunnanjohtaja (pj.), talous- ja henkilöstöjohtaja, perusturvajohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, hallintopäällikkö sekä yhteyspäällikkö (siht.)

Yleishallintotoimialan henkilöstön yhteystiedot löytyvät henkilöhakemiston kautta.

  • Katariina Koivisto
  • kunnanjohtaja
  • 050 3317 666
  • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
  • Yleishallintotoimiala
  • Kuntajohtaminen ja asianhallinta

Sidonnaisuusilmoitukset

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. (Kuntalaki 84 §).

Sidonnaisuusrekisteri