Kaavoitus

Kaavoitus hoitaa maankäytön suunnitteluun mm. kaavoitukseen, liittyviä asioita.

Kaavoituskatsaus 2021-2022

Kaavoitusasioissa yhteyshenkilönä

  • Heikki Pusa
  • maankäyttöasiantuntija
  • 050 3013 683
  • Elinvoimatoimiala
  • Pappilanniemi

 

Pukarojärven tonttia 82-405-3-54 koskeva ranta-asemakaava muutos

Ranta-asemakaavan muutos koskee Hattulan kunnan Ihalemmen tilaa Torppa 82-405-3-54. Muutosalueen pinta-ala on 2,964 ha. Alueella on voimassa Sotkajärvi-Pukarojärven ranta-asemakaava, jossa kyseiselle Torpan tontille 82-405-3-54 on osoitettu yhteisrantaisten loma-asuntojen korttelialue, jolla sijaitsee kolme rakennuspaikkaa.

Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on siirtää kaksi loma-rakennuspaikkaa rantaviivaan liittyväksi siten, että alueella sijaitseva muiden kulttuuriperintökohteiden alue säilytetään nykyisessä tilassaan. Samalla rakennuspaikkojen lukumäärä vähennetään kahteen. Historialliseen peltoviljelykseen liittyvät kiviröykkiöt osoitetaan kaavassa säilytettävänä alueena. Ranta-asemakaavan muutoksella tasaistetaan myös ranta-asemakaavan rakennusoikeudet kunnassa käytetylle tasolle.

Ranta-asemakaavan valmisteluaineisto sekä ranta-asemakaavan luonnos ja -kaavaselostus ovat nähtävillä MRL:n 62 pykälän mukaisesti Hattulan kunnan verkkosivulla osoitteessa: https://www.hattula.fi/palvelut/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ Kaava-asiakirjoihin on mahdollisuus tutustua myös Hattulan kunnan virastossa (os. Pappilanniementie 9, Hattula) työpäivinä klo 9-15 ajalla 1.11. – 3.12.2021.

Mielipiteensä hankkeesta voivat esittää ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ratkaisulla on vaikutusta ja kaikki kunnan jäsenet. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen Hattulan kunta, kaavoitus Pappilanniementie 9, 13880 HATTULA tai sähköpostitse: toimisto.tekninen@hattula.fi viimeistään 3.12.2021 klo 15:00.

Valmisteluaineisto:

Ranta-asemakaavan laatijana toimii:
Arkkitehtitoimisto Casagrande Laboratory Center of Urban Research Oy
Marco Casagrande, arkkitehti SAFA
Merimiehenkatu 36 C 522
00150 Helsinki,
Puh 050 3089166, marco.casagrande@casagrandelaboratory.com

Lisätiedot:

Ranta-asemakaavan laatijat: Marco Casagrande, puh 050 3089166
sähköposti: marco.casagrande@casagrandelaboratory.com

Litoja Oy, Mika Leivo, 050-555 2151, mika.leivo@iki.fi

Hattulan kunnassa yhteyshenkilönä toimii maankäyttöasiantuntija Heikki Pusa, p. 050 301 3683, heikki.pusa@hattula.fi

HATTULAN KUNTA

Elinvoimalautakunta 19.10.2021

 

Sattulan asemakaavan vireille tulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo

Hattulan kunnanhallitus päätti 24.5.2021 asettaa Sattulan asemakaavan vireille.

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa erillis-, yhdistettyihin ja rivitalomuotoisiin rakennuksiin perustuva ”50+” asuin- ja vapaa-ajan asuinalue, jolle sijoittuu n. 20-30 asuinrakennusta. Rakennuksiin voi sijoittua yksi tai useampia asuntoja rakennusta kohden. Kaava-alueelle sijoitetaan myös mahdollisuus palveluasumiseen tarkoitetulle rakennukselle tai suuremmalle asuinrakennukselle, jonka tiloissa on mahdollista tuottaa palveluja alueelle. Ranta-alueelle on tarkoituksena sijoittaa rantatoimintaa tukevia palveluja, tiloja sekä vene- ja uimarantapalveluja. Kaavassa tutkitaan samalla koko alueen kevyen liikenteen ja viheralueiden linjaukset, jotka tavoitteellisesti tukevat koko ympäröivän alueen toimintaa ja sen tulevaa kehitystä.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on MRL:n 62 pykälän mukaisesti nähtävillä 31.5.2021 alkaen Hattulan kunnan virastossa (os. Pappilanniementie 9, Hattula) työpäivinä klo 9-15. Kaava-asiakirjoihin on mahdollisuus tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa: https://www.hattula.fi/palvelut/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/

OAS on täydentyvä asiakirja, joten sitä täsmennetään ja täydennetään tarpeen mukaan työn aikana. Mahdolliset huomautukset OAS:n sisällöstä tulee toimittaa osoitteeseen Hattulan kunta, kaavoitus Pappilanniementie 9, 13880 HATTULA tai sähköpostitse: toimisto.tekninen@hattula.fi.

HATTULAN KUNTA

Kunnanhallitus 24.5.2021

OAS alustava 20210525 Sattula dpi-u2 04

 

Kuhamajan ranta-asemakaavan vireille tulo ja valmisteluaineiston nähtävillä olo

Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa Kuhamajan alue kaavallisesti loma-, matkailu- ja asuntovaunualueeksi. Kaavalla turvataan alueella olevien rakennusten rakennusoikeus ja osoitetaan lisärakennusoikeutta alueen toiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa. Lisäksi tavoitteena on turvata kaavallisesti alueen ympärivuotisessa käytössä olevat asunto- /asuntoautopaikat sekä venesatama-alueen toiminnot.

Ranta-asemakaavan valmisteluaineisto: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, ranta-asemakaavan luonnos ja -kaavaselostus olivat nähtävillä Hattulan kunnan virastossa (os. Pappilanniementie 9, Hattula) 31.5. – 30.6.2021.

Kuhamaja kaavaselostus

KUHAMAJA-OAS

KUHAMAJA-ranta-asemakaavakartta

 

Poransaaren asemakaavan ajantasaistaminen

Poransaaren asemakaavahankkeen valmisteluaineisto oli nähtävillä 14.1.2021 – 26.2.2021. Asemakaavan luonnoksesta annetut mielipiteet ovat kunnassa käsiteltävinä ja kunta vastaa niihin käsittelyn jälkeen. Asemakaava-alueen kulttuuriympäristöselvitys valmistui syksyllä 2021. Kaavaehdotus tulee nähtäville keväällä 2022.

 

Kaavaluonnosaineisto:

Poransaaren akm-luonnos kaavaselostus (29092020)

Poransaaren akm luontoselvitys 2020

Poransaaren akm OAS (29092020)

Poransaaren akm kaavamääräykset 29.9.2020

Poransaaren akm kaavaluonnoskartta 29.9.2020

Poransaari_akm_kulttuuriympäristöselvitys_05082021

 

Kalliolan asemakaava ja asemakaavan muutos

Hattulan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.5.2021 hyväksynyt Kalliolan asemakaavan. Päätös on lainvoimainen ja kaava on voimassa.

Kaavan hyväksymisaineisto

Kalliolan asemakaavan selostus KV 19052021

Kalliolan asemakaavan OAS KV19052021

Kalliolan asemakaavan kartta KV19052021

 

Panssariportin asemakaava ja asemakaavamuutos

Hattulan kunnanvaltuusto hyväksyi Panssariportin asemakaavan 7.10.2020. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto‐oikeuteen, joka hylkäsi valituksen.  Hattulan kunnanvaltuuston päätös Panssariportin asemakaavan hyväksymisestä on saanut lainvoiman 31.5.2021 ja kaava on voimassa.

 

Kaavan hyväksymisaineisto

Hattula_Panssariportin ak ja akm_kaavakartta_voimaantulo 31.5.2021

Hattula_Panssariportin ak ja akm_selostus+liitteet_voimaantulo_31052021